Skip to main content

Finansiering av REMEDY

Forskningssenteret REMEDY er finansiert med 128 millioner gjennom ordningen Forskningssenter for klinisk behandling (FKB) fra Forskningsrådet over en periode på 8 år. Senteret har også mottatt en tildeling fra Olav Thon Stiftelsen på 32 millioner over samme tidsperiode.

Forskningsrådet

Forskningssentre for klinisk behandling (FKB) finansieres av Forskningsrådet og skal være med på å bedre behandlingen av norske pasienter gjennom fremragende forskning. De primære forskningsoppgavene til senteret er å gjennomføre kliniske studier. Sentrene skal også bidra til overføring av basale oppdagelser til klinisk anvendelse, øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og utdanne kompetente klinikere og kliniske forskere. Sentrene har mulighet for støtte fra Forskningsrådet i inntil åtte år (5 + 3 år). Tildelingen er på maksimalt 160 millioner. I tillegg til dette stiller forskningssenteret selv med egenfinansiering som tilsvarer tildelingene som er mottas.

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen ble etablert i 2013, og et hovedformål er å støtte allmennyttige formål. Stiftelsens vedtekter ble på slutten av 2021 endret, slik at den årlige utbetalingen økes fra 50 millioner kroner til 100 millioner kroner. Halvparten av denne rammen skal nå øremerkes muskel- og skjelettformål, som et ledd i stifteren Olav Thons langvarige engasjement i den samfunnsmessige konsekvensene av muskel- og skjelettsykdommer.