Skip to main content

Klinisk utprøvings­enhet (CTU)

Enhet for klinisk utprøving (Clinical Trial Unit, CTU) organiserer forskningsstøtte for akademiske studier, herunder egeninitierte legemiddelstudier og andre intervensjonsstudier samt industristudier. Enheten støtter forskere i planlegging og gjennomføring av kliniske studier.

Enheten består av statistikere, forskningskoordinatorer, biobank-koordinatorer, forskningsrådgiver og studiesykepleiere samt en enhetsleder. Teamet er satt sammen av kompetansepersoner med varierende bakgrunn fra forskning, lab- og biobank, næringsliv og klinikk, og bidrar bredt med rådgivning og bistand til forskningsprosjektenes ulike faser, inkludert planlegging, søknadsskriving, godkjenninger, gjennomføring og dataanalyser. Teamet vil sikre at kliniske studier tilknyttet REMEDY gjennomføres i tråd med Good Clinical Practice (GCP).

Enheten fungerer som et bindeledd mellom REMEDY ved Diakonhjemmet sykehus og NorTrials, NorCRIN, Inven2 og Regional forskningssstøtte.

Biobank

Den kliniske utprøvingsenheten ha ansvar for biobanken i REMEDY. Enheten disponerer forskningslab og kan bistå med kompetanse og rådgivning.

Biobanken inneholder per i dag biologisk materiale fra en rekke kohorter. En oversikt over studier som samler materiale til biobank ved Diakonhjemmet sykehus finnes her.