Skip to main content

OA-AID

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

ProsjektledereOM PROSJEKTET

Det finnes ingen behandling som kan kurere artrose, og de nyeste behandlingsanbefalingene gir sterke råd om egenmestringsprogram, informasjon, trening og vektkontroll som grunnbehandling for alle artrosepasienter. I behandlingsanbefalingene trekkes det frem viktigheten av at pasienten er godt informert om kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlingsalternativer, og fordeler og ulemper ved disse, slik at pasient og spesialist kan gjøre et samvalg (shared decision-making) om videre behandlingsforløp. Det er derfor behov for å utvikle et verktøy som kan gi pasientene individtilpasset informasjon om alle aktuelle behandlingsalternativer.

I dette prosjektet skal vi å utvikle en 8-ukers digital informasjons- og treningsintervensjon som pasienter som henvises til vurdering i spesialisthelsetjenesten skal få tilgang til i perioden fra de henvises og frem til konsultasjon. Vår hypotese er at en slik intervensjon vil sikre at pasientene har kunnskap og erfaring om de ulike behandlingsanbefalingene før de kommer til konsultasjon i spesialisthelsetjenesten, samt at det vil bedre kommunikasjon og samvalg om videre behandlingsforløp under konsultasjonen. Intervensjonen vil testes ut i en randomisert kontrollert studie.

Videre vil vi undersøke om vi kan benytte pasientenes egenrapportering til å triagere pasienter til jobbglidning der pasienter med størst sannsynlighet for å være aktuelle for kirurgi blir henvist til konsultasjon hos ortoped, mens pasienter med størst sannsynlighet for å være aktuell for trening i stedet for kirurgi blir henvist til konsultasjon hos fysioterapeut.

HVEM KAN VÆRE MED?

Pasienter med kneartrose som er henvist til vurdering i spesialisthelsetjenesten (Diakonhjemmet Sykehus) er aktuelle for studien.

Rekruttering av deltagere til studien har ikke startet ennå.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Dette prosjektet består av to delstudier:

DELSTUIDE A

Pasientene vil fylle ut pasientrapporterte data før de tilfeldig fordeles til en av to grupper: Den ene gruppen (intervensjonsgruppen) vil få tilgang til en 8-ukers digital informasjons- og treningsintervensjon gjennom appen Youwell i tiden mellom henvisning og konsultasjon i spesialisthelsetjenesten. De vil også egenrapportere sin helsetilstand hver andre uke slik at behandler kan se hvordan tilstanden utvikler seg over tid i stedet for kun å få et øyeblikksbilde i forbindelse med konsultasjonen.Den andre gruppen (kontrollgruppen) vil følge dagens praksis, det vil si at de ikke får noe tilbud fra spesialisthelsetjenesten i perioden mellom henvisning og konsultasjon. Hovedutfallsmålet vil være pasientenes kunnskap om behandlinganbefalinger for kneartrose. Vi vil også undersøke grad av samvalg og fornøydhet med behandlingen.

DELSTUDIE B

Informasjon fra delstudie A vil benyttes til å utvikle en algoritme for jobbglidning basert på pasientenes egenrapportering. Pasienter med størst sannsynlighet for å gjennomgå kirurgi vil bli triagert til konsultasjon hos ortoped, mens pasienter med størst sannsynlighet for å bli anbefalt trening vil bli triagert til konsultasjon hos fysioterapeut. Denne algoritmen skal testes ut i en feasibility-studie. Hovedutfallsmålet vil være andelen som triageres til riktig behandler, samt pasientenes fornøydhet med behandlingen.