Skip to main content

RehabNytte - impact

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder
PhD stiperndiat

OM PROSJEKTET

Det overordnede målet med studien er å fremskaffe kunnskap om organisering, gjennomføring og kvalitet i brukermedvirkning på system- og individnivå i helsetjenesten.

I følge helseforetaksloven plikter helseforetak å etablere brukerutvalg. De få studiene som har evaluert hvordan brukerutvalgene fungerer viser at det er stor variasjon i grad av brukermedvirkning, at helsepersonell i stor grad styrer utvalgene og at brukermedvirkningen fungerer bedre på overordnet nivå enn i klinikk. Det er også behov for å evaluere brukermedvirkning på individnivå. Dette muliggjøres i rehabiliteringsfeltet medet nytt sett kvalitetsindikatorer. I multisenterstudien RehabNytte vil dette settet brukes til å evaluere opplevd brukermedvirkning hos cirka 2000 pasienter med ulike diagnoser som har vært til rehabilitering ved 17rehabiliteringsinstitusjoner.

HVEM KAN VÆRE MED?

Studien inkluderer voksne pasienter som har vært på rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner. Inklusjon av pasienter er fullført og det rekrutteres ikke flere deltagere.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Vi vil utforske brukermedvirkning på system- og individnivå ved å

  1. oppsummere tilgjengelig kunnskap om hvordan brukere involveres i utvikling og evaluering av helsetjenester og hvordan slik involvering kan påvirke kvalitet i helsetjenesten
  2. undersøke hvordan brukere i brukerutvalg beskriver innflytelsen i beslutningsprosesser ved helseinstitusjoner, og
  3. undersøke hvordan brukermedvirkning struktureres i individuelle rehabiliteringsprosesser ved rehabiliteringsinstitusjoner i Norge, og hvordan pasienter rapporterer at de involveres i rehabiliteringsforløp. Resultatene vil ha stor innvirkning på hvordan vi organiserer brukermedvirkning i helsetjenesten i fremtiden.

Resultatene av studien forventes å ha stor innvirkning på hvordan viorganiserer brukermedvirkning både på system- og individnivå i helsetjenesten, og vil kunne synliggjøre områder med forbedringsbehov. Kunnskapen vil dermed kunne bidra til å styrke brukermedvirkning i alle deler av helsetjenesten.