Skip to main content

RehabNytte - kvalitet

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder
Postdok

OM PROSJEKTET

Andel personer som mottar spesialisert rehabilitering i Norge er økende, men det er stor variasjon i innhold og kvalitet på tjenestene. I følge offentlige rapporter er det behov for enhetlig levering og rapportering av rehabiliteringstjenester, med elektroniske løsninger som støtter en systematisk bruk av gode verktøy for å evaluere kvaliteten på tjenestene og pasientenes mål- og funksjonsendringer. Det er også behov for økt involvering av pasienter og pårørende, og en effektiv samhandlingsstruktur som vektlegger koordinerte tjenester og kontinuitet i rehabiliteringsforløp på tvers av tjenestenivåer og sektorer.

I dette prosjektet har 17 private rehabiliteringsinstitusjoner innført felles bruk av kvalitetsindikatorer og pasientrapporterte utfallsmål, for å fremme økt kvalitet og utbytte av rehabilitering.

Vi undersøker om bruk av et kvalitetsindikatorsett, utviklet for bruk i rehabilitering, gir bedre kvalitet og utbytte av rehabiliteringen. I tillegg undersøker vi systematisk bruk av Helsedirektoratets foreslåtte utfallsmål i klinisk praksis, på tvers av institusjoner og diagnosegrupper, ved måletidspunkt som strekker seg fra inneliggende periode i spesialisthelsetjenesten til oppfølgingstiden hjemme; etter 3, 6 og 12 måneder.

Resultatene fra prosjektet kan medvirke til kvalitetsforbedring av rehabiliteringstjenester lokalt og nasjonalt, og styrke kunnskapsgrunnlaget for framtidige anbefalinger som angår standardiserte prosesser, registerdata og rapporteringsrutiner i rehabiliteringsfeltet. Enhetlig rapportering av rehabiliteringsresultater kan gjøre det lettere for myndigheter å sammenligne kvalitet og nytte på tvers av institusjoner, institusjonene selv kan bedre kvalitet og innhold i sine tilbud, og det kan bli lettere for pasienter og pårørende å velge mellom ulike rehabiliteringstilbud.

Prosjektet inngår i det større RehabNytte-prosjektet, som adresserer behovet for mer erfaringsutveksling, læring og forskning på tvers av rehabiliteringsinstitusjoner og felles innsats for enhetlig levering og rapportering av tjenester.

HVEM KAN VÆRE MED?

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og Forskning – og Utviklings (FoU)-nettverket VIRKE Rehabilitering. Rekruttering av pasienter er fullført, og inkluderer mer enn 4000 voksne med ulike diagnoser som har mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten ved en av institusjonene i VIRKE Rehabilitering.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Studien innebærer:

  • Å måle kvalitet på levert rehabiliteringstjeneste, før og etter tilbakemelding til institusjonene om trend for oppfyllelse av pasientrapporterte kvalitetsindikatorer. I tillegg undersøker vi om bedret kvalitet fører til bedre pasientrapportert utbytte. For å måle kvalitet brukes et kvalitetsindikatorsett for rehabilitering, utviklet med støtte fra Helsedirektoratet. Indikator-settet inkluderer spørsmål om struktur, som rehabiliteringsleder ved hver institusjon svarer på, og spørsmål om prosess og rehabiliteringsutbytte, som deltagende pasienter svarer på. Design: Avbrutte tidsserier (interrupted time series design).
  • Å undersøke om datakvaliteten ved elektronisk datainnsamling bedres når antall spørreskjema til pasienten er så få som mulig. Dette testes i en randomisert kontrollert studie der pasientene er tilfeldig fordelt til å fylle ut en kort skjemapakke som inkluderer utfallsmålet EQ5D-5L for livskvalitet eller en lang skjemapakke som inkluderer PasientSpesifikk Funksjonsskala (PSFS) for måloppnåelse, PROMIS-29 for funksjon, og EQ5D-5L for livskvalitet. Vi sammenligner datakvaliteten, målt ved svarprosent og andel komplette skjema, i de to gruppene ved innkomst, utreise og etter 3, 6 og 12 måneder.
  • Å undersøke om norsk versjon av funksjonsvurderingsverktøyet PROMIS-29 er gyldig og godt egnet for å måle status og endringer i pasientenes funksjon som følge av rehabilitering. Dette gjøres ved å følge internasjonale retningslinjer (COSMIN) for vurdering av instrumenters måleegenskaper.
  • Å undersøke om pasientrapporterte kvalitetsindikatorer for rehabiliteringsutbytte (tre enkle ja/nei-spørsmål om måloppnåelse, funksjon og helserelatert livskvalitet) kan erstatte mer omfattende spørreskjema-pakker i pasient-grupper med lav datakvaliteten for verktøyene PSFS, PROMIS-29 og EQ5D-5L. Dette gjøres også i tråd med COSMIN-retningslinjene.

Det inngår også i prosjektet å undersøke pasientrapportert nytte av rehabilitering, målt som endringer i pasientenes utfallsmål gjennom det året vi følger dem. I tillegg undersøker vi samfunnsøkonomisk nytteverdi av rehabilitering, målt ved en indeks for kvalitetsjusterte leveår. Design: longitudinell kohort-studie, med subgruppeanalyser.