Skip to main content

SPACE

Tidlig oppdagelse av spondyloartritt

Prosjektleder

OM PROSJEKTET

Aksial spondyloartritt (SpA) er en revmatisk sykdom som kjennetegnes ved betennelse i bekkenledd og rygg som gir rygg- og bekkensmerter. Sykdommen rammer ca 1% av befolkningen og debuterer ung voksenalder, vanligvis i 20-30 årene. Tidligere har man basert diagnostikk på betennelsesforandringer vist på røntgenbilder, men slike forandringer utviklet seg langsomt, og mange pasienter fikk tidligere en avklart diagnose mange år etter at plagene startet. Senere har MR undersøkelse vist å kunne påvise betennelsesforandringer i rygg- og bekkenledd mye tidligere. I 2009 utviklet man nye kriterier for aksial SpA, ASAS-kriteriene, og disse baserer seg både på røntgen- og MR undersøkelser i tillegg til typiske SpA plager samt blodprøver. Man håpet at man ved støtte i ASAS-kriteriene kunne avklare tidligere om pasienter med ryggsmerter hadde aksial SpA eller ikke.

Hensikten med SPACE studien er å finne ut om pasienter med ryggsmerter av kort varighet kan diagnostiseres som tidlig aksial SpA med støtte i ASAS-kriteriene. Videre ønsker man å se på hvilke parametere som best predikerer SpA diagnose og hvordan SpA kan skilles best fra andre diagnoser. Man ønsker også å se på utvikling av sykdom over tid og kartlegge sykdomsbyrde for pasientene og sosioøkonomisk sykdomsbyrde.

SPACE studien er en internasjonal multisenter observasjonsstudie hvor det er studiesentre i følgende land: Nederland, Italia, Sverige, Portugal og Norge. Diakonhjemmet Sykehus er eneste norske studiesenter.

HVEM KAN VÆRE MED?

Pasienter med kroniske ryggsmerter med varighet over 3 mnd og under 2 år samt debut av ryggsmerter før 45 år ble vurdert for videre oppfølging i studien ved første studiebesøk (baseline). Pasienter med mistenkt/mulig aksial SpA med mer enn 1-2 veldefinerte SpA kjennetegn, ble tilbudt videre deltagelse i SPACE studien.

Inklusjon startet i 2009 (i Norge i 2010) og ble fullført i 2016 (i Norge i 2014). I Norge har man inkludert 100 pasienter når inklusjonen ble avsluttet. Internasjonalt er det tilsammen inkludert ca 700 pasienter. Inklusjon er sluttført.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Pasienter som følges videre ble fulgt regelmessig i 2 år med studiebesøk etter 3 mnd, etter 1 år og etter 2 år. Ved disse studiebesøkene vi pasienten svare på spørreskjema, undersøkes grundig, kontrollere blodprøver og ta røntgen- og MR undersøkelse.

Ved andre studiesenter i andre land blir pasienter med diagnostisert aksial SpA etter 2år fulgt videre med studiebesøk annethvert år, men i Norge har vi ikke deltatt i denne delen av studien.

Man er nå ved andre studiesenter også i gang med 10 års studiebesøk av pasienter som før eller ved 2 års studiebesøk hadde diagnose aksial SpA. Ved Diakonhjemmet vil vi delta på denne delen av studien. Vi planlegger å invitere pasienter allerede inkludert i SPACE studien med diagnose aksial SpA til et 10-års studiebesøk, sannsynligvis høsten 2023. Dette studiebesøket vi omfatte undersøkelse ved fysioterapeut, legetime, blodprøver samt MR og røntgen av rygg.